Aktuality

04. 09. 2020 Studium pro asistenty pedagoga

Oba nabízené kurzy Studium pro asistenty pedagoga v Pardubicích od září 2020 a od října 2020 na detašovaném pracovišti CCV Pardubice v Ústí nad Orlicí jsou již plně obsazené.

Další informace včetně rozpisu jednotlivých přednášek a přihlášku naleznete v sekci ke stažení.

 

Leona Mašková a Michaela Boková

garanti studia

12. 09. 2019 Nabídka vzdělávacích akcí - Šablony pro Neformální vzdělávání

V souvislosti s Výzvou č. 071 z OP VVV Zvyšování kvality neformálního  zdělávání a Vámi připravovanými či realizovanými projekty dle uvedené výzvy si  Vás dovolujeme oslovit s nabídkou našich vzdělávacích programů.

Nabídku aktuálních kurzů naleznete na našem webu www.ccvpardubice.cz a současně přehled vybraných kurzů, které odpovídají podmínkám výše uvedené výzvy naleznete v sekci "Ke stažení".

V případě zájmu o účast v kterémkoli kurzu či dotazů k upřesnění naší nabídky kontaktujte vedoucí oddělení vzdělávání Michaelu Bokovou (bokova@ccvpardubice.cz, tel.: 465 529 669).

Přejeme Vám úspěšnou realizaci Vašich projektu a těším se na případnou spolupráci.

Mgr. Monika Jirásková

Ředitelka

Europass

O organizaci

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje

Zastupitelstvo Pardubického kraje zřídilo k 1. lednu 2006 příspěvkovou organizaci Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Název: Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Adresa: Mozartova 449, Polabiny, 530 09 Pardubice
Zřizovatel: Pardubický kraj
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 75061074

Datová schránka: fgjkgy9

Zpracování osobních údajů

Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ)

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje se sídlem Mozartova 449, Polabiny, 530 09 Pardubice, zastoupená Mgr. Monikou Jiráskovou (ředitelkou), e-mail: jiraskova@ccvpardubice.cz, tel.: 466 301 173, je správce osobních údajů, které zpracovává v tomto rozsahu:

1) osobní údaje obchodních partnerů zpracovává v rozsahu požadavků legislativy, pro potřeby přípravy a uzavírání smluvních vztahů a efektivní komunikaci atp. Pro plnění tohoto účelu zpracování:

a) pro zpracování využívá SW firmy OMEGA plus Chrudim s.r.o., se kterou má uzavřenu smlouvu, která definují bezpečnostní požadavky, rozsah a způsob zpracování osobních údajů,

b) osobní údaje získává od subjektů údajů a z obchodního a živnostenského rejstříku,

2) osobní údaje klientů (účastníků vzdělávání, soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání) zpracovává v rozsahu požadavků legislativy, pro potřeby vydání Osvědčení účastníkům vzdělávání, evidenci účastníků v soutěžích a přehlídkách v zájmovém vzdělávání. Pro plnění tohoto účelu zpracování:

a) pro zpracování využívá SW firmy OMEGA plus Chrudim s.r.o., SW firmy DAT Uherské Hradiště, se kterými má uzavřené smlouvy, které definují bezpečnostní požadavky, rozsah a způsob zpracování osobních údajů,

b) osobní údaje předává Pardubickému kraji, MŠMT (účastníci soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání)

c) osobní údaje získává od subjektu údajů, škol

3) osobní údaje klientů – podpořených osob projektových aktivit zpracovává v rozsahu požadavků legislativy, pro potřeby doložení realizace projektových aktivit. Pro plnění tohoto účelu zpracování:

a) pro zpracování využívá SW firmy OMEGA plus Chrudim s.r.o., SW ISKP 2014 MMR, se kterými má uzavřené smlouvy, které definují bezpečnostní požadavky, rozsah a způsob zpracování osobních údajů,

b) osobní údaje předává MŠMT, MMR

c) osobní údaje získává od subjektu údajů,

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje má zpracovaný vnitřní systém zabezpečení osobních údajů, který mj. vychází z principu minimalizace počtu oprávněných osob a rozsahu zpracování.

Subjekt OÚ má právo (pokud jsou zpracovávány osobní údaje na základě jeho souhlasu) souhlas, který pro zpracování OÚ dal kdykoli odvolat, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů.

Doba zpracování osobních údajů je určena v minimálně možné míře obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje jako správce osobních údajů nepředává osobní údaje do třetích zemí

STRUKTURA ORGANIZACE

Ředitelství:

Mozartova 449, Polabiny, 530 09 Pardubice
Telefon: 466 301 173, 466 536 530, 734 578 696

Odloučené pracoviště:

Špindlerova 1167, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: 465 529 669

Kontakt

Webové stránky: http://www.ccvpardubice.cz
Elektronická pošta: info@ccvpardubice.cz

HLAVNÍ ČINNOST

CCV Pk byla zřízena za účelem poskytování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení podle § 115 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a celoživotního vzdělávání – pořádání odborných kurzů, školení, vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.

Hlavním cílem CCV Pk je organizovat a poskytovat především v rámci Pardubického kraje systematickou, komplexní a vzájemně koordinovanou nabídku celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. CCV Pk pomáhá školám a školským zařízením v regionu Pardubického kraje plnit výchovně vzdělávací úkoly a současně podporuje a rozšiřuje příležitosti občanům Pk pro získávání znalostí a dovedností, podporuje rozvoj celoživotního vzdělávání a přispívá tak nejenom k rozvoji vzdělávání, ale i ke zvýšeníí zaměstnatelnosti obyvatel kraje. Při naší činnosti chceme úzce spolupracovat se sociálními partnery a všemi zainteresovanými orgány a organizacemi. Současně považujeme za významné, aby byly připravovány i takové projekty, které umožní čerpat prostředky z evropských strukturálních fondů (ESF). Využití prostředků ESF považujeme za významnou podporu rozvoje celého regionu. Za velmi důležitou skutečnost považujeme, aby vzdělávací potřeby v oblasti DVPP a celoživotního vzdělávání byly nabízeny ve všech částech a místech Pk.

Hlavní směry činnosti CCV Pk:

  • Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) a koncepce.
  • Oblast Evropského sociálního fondu (dále jen ESF)
  • Regionální konzultační centrum Pardubice

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

V této oblasti navazujeme na čtyřletou tradici bývalého Pedagogického centra Pardubice. V souladu s ustanovením § 115 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zajišťujeme realizaci akreditovaných vzdělávacích programů, které nabízíme formou Programové nabídky dvakrát ročně. Vzdělávací akce uskutečňujeme v Pardubicích a v dalších okresních regionech v Ústí nad Orlicí, Chrudimi a Svitavách. Kromě pravidelné nabídky realizujeme také akce na klíč pro celé pedagogické sbory.

Učitelé patří k profesi, pro kterou je celoživotní vzdělávání naprosto nezbytné. Bez soustavného prohlubování odborných znalostí a zkušeností učitelů a zvyšování kvality jejich práce by systém vzdělávání nemohl efektivně fungovat. Cílem činnosti CCV Pk je zajištění nabídky vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zřízení. Která bude vyvážená z hlediska rozmanitosti obsahu i forem. Nabídka musí reagovat na přímé požadavky a potřeby učitelů, musí zohledňovat postřehy České školní inspekce, požadavky KÚ, zřizovatelů i státní priority. Z hlediska formy se jedná o akce jednorázové i dlouhodobé,  kurzy, semináře a workshopy. Vzdělávací programy musí vést nejenom k získávání nových poznatků, ale i k osvojení nových forem výuky, k seznámení s metodikou výuky, s využitím nových prvků zejména ICT technologií ve výuce. Významnou roli sehrává CCV Pk  při aplikaci rámcových vzdělávacích programů a vytváření a ověřování ŠVP do praxe škol a při přípravě nové maturity.

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CCV Pk zaměřuje své činnosti na další vzdělávání ostatních profesních skupin pracovníků. Zaměření seminářů a kurzů musí být připravováno v souladu s měnícími se potřebami trhu práce a musí být orientovány na nové kompetence – schopnost samostatně řešit problémy, umět pracovat v týmu nebo ho vést, přizpůsobovat svoji práci požadavkům firmy nebo klientů, nést zodpovědnost za vlastní rozhodnutí.

Další vzdělávací programy mohou být připravovány i podle konkrétních požadavků firem či institucí, které budou mít zájem na rozšíření znalostí a dovedností svých zaměstnanců, na zvýšení jejich odbornosti nebo jejich přípravu pro práci v řídící funkci.

Naším cílem je rozvíjet celoživotní vzdělávání v souladu s potřebami Pardubického kraje. Proto budeme nabídku v oblasti dalšího profesního vzdělávání zaměřovat na nové vzdělávací programy orientované na rozvoj klíčových kompetencí, rozvíjení osobnosti člověka, jeho schopností, znalostí a dovedností.